سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هر آوندى بدانچه در آن نهند تنگ شود جز آوند دانش که هر چه در آن نهند فراختر گردد . [نهج البلاغه]